YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

22 Ocak 2021 Tarih Ve 31372 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapı Denetim İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ’in  6 ıncI maddesi “ 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar kuruluşun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen adresine veya elektronik tebligat adresine yapılır. Bu amaçla Tüzel kişiliğin6/12/2018 tarihli ve 30617 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin edilerek Komisyona yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Elektronik yolla tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebligat ile verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.“  şeklinde değiştirilmiştir.

Yedek sıralamada bekleyen ve yeni başvuru yapacak yapı denetim kuruluşlarının yukarıdaki tebliğ hükmü gereğince tüzel kişiliklerin KEP adreslerini ivedi olarak 12.02.2021 tarihine kadar yazılı olarak Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına sunmaları önemle duyurulur.