ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DENETİM İZİN BELGESİ BAŞVURULARINDA  ARANAN BELGELERİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER
ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DENETİM İZİN BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANAN BELGELERİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER

 

ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DENETİM İZİN BELGESİ BAŞVURULARINDA

ARANAN BELGELERİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER

 

 

1-   Kuruluşa ait kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,

 

2-   4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Amaç, kapsam ve tanımlar” başlıklı 1 inci maddesinde belirtilen konuyu içeren ve bu konu dışında başkaca hiçbir faaliyeti kapsamayacak şekilde düzenlenmiş, kuruluşun amaç maddesini gösterir ticaret ve sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,  

 

3-   Kuruluş ilanından sonra var ise hisse devri, amaç ve adres değişikliklerini gösterir ticaret sicil gazetelerinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,

 

4-   Son üç ay içerisinde düzenlenmiş ticaret ve sanayi odası kayıt belgesinin veya faaliyet belgesinin,

 

5-   Kuruluş vergi levhası nüshasının,

 

6-   Tüm şirket müdürlerine ait noter tasdikli imza sirkülerinin asıllarının,

 

7-   Kuruluş ortaklarının her birine ait;

-          Diploma veya yerine geçen belgelerin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından görülmüş suretleri veya noter tasdikli suretlerinin,

-          Yönetmelik eki ek-13’deki form-11 kuruluş ortağı taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun olarak düzenlenmiş asıllarının,

-          Şirket yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri ile diğer (yetkili olmayan) ortakların imza beyanı asıllarının,

-          T.C. Kimlik fotokopilerinin,

 

son üç ay içerisinde düzenlenmiş;

-          Meslek odası kayıt belgelerinin (asıl),

-          Sabıka kayıtlarının olmadığına dair beyanları veya adli sicil kayıt belgelerinin (asıl),

 

8-   Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken her bir denetçi mimar ve mühendise ait;

-          Denetçi belgesi nüshalarının,

-          Yönetmelik eki ek-14’deki form-12 denetçi taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun asıllarının,

-          Noterden onaylı imza beyanları (aslı),

-          Kuruluş yetkilisi ile denetçi arasında çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren, aşağıda belirtilen hususlara dahilinde düzenlenmiş sözleşme asıllarının,

-          TC Kimlik belge nüshalarının,

-          İkametgâh belgelerinin (aslı),

9-        Kuruluşta görev alacak çekirdek personel denetçi bilgilerinin, www.yds.gov.tr internet adresi üzerinden yapı denetimi sistem girişlerinin yapılması,

-          Aynı web adresinden, kuruluş yetkilisince her bir sayfası imzalanmış, Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi aslının,

 

 

10-İl Müdürlüklerince düzenlenmiş, Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış yazı ekinde;

-          Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen asgari büro ve donanım şartlarının sağlandığına dair düzenlenmiş büro denetim kontrol formu ve kuruluş büro denetim raporunun,

-          Yönetmeliğin 32 inci maddesinde yer alan esaslara uygun teminatın verildiğini gösterir, 2015/8 sayılı Genelgede belirtilen esaslara uygun olarak aslı gibidir yapılmış alındı makbuz nüshasının,

   Yukarıda belirtilen belgelerin bir dosya içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/Çankaya/ANKARA adresine gönderilmelidir.

           

 

 Ekleri İndir....