Özel Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Eğitimlerle İlgili Duyuru

 

Özel Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Eğitimlerle İlgili Duyuru

05.02.2008 tarihli Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin "Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları" başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasının (i) bendinde "Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar."

"Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" başlıklı 14. maddesinin 7. fıkrasında "Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Yapı Denetim Komisyonunun veya Komisyonca uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. Düzenlenen eğitim programları sonunda bir değerlendirme sınavı yapılır. Yapılan sınavda geçer not alamayanlar, geçer not alıncaya kadar eğitimlere katılmaya devam ederler. Söz konusu eğitim programlarına iki defa üst üste katılmayanların denetçi belgesi Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilerek, durum sicillerine işlenmek üzere ilgili meslek odalarına bildirilir."

"Yapı Denetim Komisyonunun çalışma usul ve esasları" başlıklı 19. maddesinin 4. fıkrasında "Komisyon, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için meslek içi eğitim ve faaliyet programları tertip eder. Bu eğitimlerin düzenlenmesi amacıyla, gerektiğinde, kamu veya özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar." hümümleri yer almaktadır.

Yukarıda sıralanan mevzuat hükümleri uyarınca yapı denetim uygulamasına ilişkin eğitimlerin Bakanlığımız veya Bakanlığımızca uygun görülen kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenmesinin ve düzenlenecek bu eğitimlere ilgililerin zorunlu olarak katımasının esas olduğu, bunun dışında bir kısım kurum vaya kuruluşlarca Bakanlığımızın bilgisi dışında düzenlenen eğitimlere ilgililerin katılım zorunluluğu ve bu eğitimlerin bağlayıcılığının bulunmadığı hususu

Önemle duyurulur.

09/06/2010