Özel Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Eğitimlerle İlgili Duyuru

 

05.02.2008 tarihli Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin "Yapı denetim kuruluÅŸunun görev ve sorumlulukları" baÅŸlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasının (i) bendinde "Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eÄŸitime katılmalarını saÄŸlar."

"Yapı denetim kuruluÅŸunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" baÅŸlıklı 14. maddesinin 7. fıkrasında "Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Yapı Denetim Komisyonunun veya Komisyonca uygun görülen kurum ve kuruluÅŸların açacakları hizmet içi eÄŸitim programlarına katılmak zorundadırlar. Düzenlenen eÄŸitim programları sonunda bir deÄŸerlendirme sınavı yapılır. Yapılan sınavda geçer not alamayanlar, geçer not alıncaya kadar eÄŸitimlere katılmaya devam ederler. Söz konusu eÄŸitim programlarına iki defa üst üste katılmayanların denetçi belgesi Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilerek, durum sicillerine iÅŸlenmek üzere ilgili meslek odalarına bildirilir."

"Yapı Denetim Komisyonunun çalışma usul ve esasları" baÅŸlıklı 19. maddesinin 4. fıkrasında "Komisyon, yapı denetim kuruluÅŸlarının ve laboratuvarların denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için meslek içi eÄŸitim ve faaliyet programları tertip eder. Bu eÄŸitimlerin düzenlenmesi amacıyla, gerektiÄŸinde, kamu veya özel sektör kuruluÅŸları ile iÅŸbirliÄŸi yapar." hümümleri yer almaktadır.

Yukarıda sıralanan mevzuat hükümleri uyarınca yapı denetim uygulamasına iliÅŸkin eÄŸitimlerin Bakanlığımız veya Bakanlığımızca uygun görülen kurum veya kuruluÅŸlar tarafından düzenlenmesinin ve düzenlenecek bu eÄŸitimlere ilgililerin zorunlu olarak katımasının esas olduÄŸu, bunun dışında bir kısım kurum vaya kuruluÅŸlarca Bakanlığımızın bilgisi dışında düzenlenen eÄŸitimlere ilgililerin katılım zorunluluÄŸu ve bu eÄŸitimlerin baÄŸlayıcılığının bulunmadığı hususu

Önemle duyurulur.

09/06/2010