İLGİLİLERİN DİKKATİNE (YKE HK.)

 

Danıştay 6. Dairesinin 25.05.2015 gün ve E:2011/7501, K:2015/3383 sayılı kararında; Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin 4 ncü maddesiyle yapılan değişiklik, "yardımcı kontrol elemanlarını kontrol elemanlarının yerine görevlendirilmesine olanak sağlanması, bu haliyle yardımcı kontrol elemanlarının kontrol elemanı statüsüne dönüşmesi ve bunun da Yönetmelikin 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan yardımcı kontrol elemanı tanımına aykırı olması" gerekçeleri ile iptal edilmiştir.

Bundan dolayı Yapı Denetim Sistemi Yazılımı üzerinde ekteki Mahkeme kararı uyarınca yardımcı kontrol elemanlarının kontrol elemanları yerine görevlendirilmesi engellenmiştir. 16.11.2015

 

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz