Bir parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yaşanan Tereddütler ile ilgili Duyuru

 

3194 sayılı imar Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlanan ve içişleri Bakanlışı tarafından uygulanması mecburi standart olarak yürürlüğe konulan TS 8737/T4 sşılı ve Aralık 2006 tarihli yapı ruhsatına ilişkin standardın Yapı Ruhsatı Formu Eki: Açıklama başlıklı bölümünde, imar planı olsun ya da olmasın imar Kanununun 21. ve 26. maddeleri uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından yapı ruhsatı verilmesinin zorunlu olduğu, usulüne uygun doğru ve eksiksiz düzenlenmeyen yapı ruhsatlarının, onaylanmış olsa dahi geçersiz olacağı ve yapı ruhsatı, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapı var ise aynı ruhsat numarası ile her yapı için onaylı mimari projenin vaziyet planında ve kat irtifak ve kat mülkiyet tablolarında belirtilen blok numarası verilerek ayrı ayrı düzenleneceşi belirtilmektedir.

 Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca nüfus ve adrese dayalı olarak tanzim edildişinden ve her yapının kapı, bina numarası ayrı olduşundan, formların da mimari projeye uygun olarak ayrı ayrı ancak aynı ruhsat numarası ile düzenlenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede düzenlenecek her ruhsat formu için Yapı Denetim Sisteminden ayrı YiBF alınması uygun olacaktır.

31/07/2008