Bir parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yaşanan Tereddütler ile ilgili Duyuru

 

3194 sayılı Ä°mar Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlanan ve Ä°çiÅŸleri Bakanlığı tarafından uygulanması mecburi standart olarak yürürlüÄŸe konulan TS 8737/T4 sayılı ve Aralık 2006 tarihli yapı ruhsatına iliÅŸkin standardın Yapı Ruhsatı Formu Eki: Açıklama baÅŸlıklı bölümünde, imar planı olsun ya da olmasın Ä°mar Kanununun 21. ve 26. maddeleri uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından yapı ruhsatı verilmesinin zorunlu olduÄŸu, usulüne uygun doÄŸru ve eksiksiz düzenlenmeyen yapı ruhsatlarının, onaylanmış olsa dahi geçersiz olacağı ve yapı ruhsatı, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapı var ise aynı ruhsat numarası ile her yapı için onaylı mimari projenin vaziyet planında ve kat irtifak ve kat mülkiyet tablolarında belirtilen blok numarası verilerek ayrı ayrı düzenleneceÄŸi belirtilmektedir.

 Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca nüfus ve adrese dayalı olarak tanzim edildiÄŸinden ve her yapının kapı, bina numarası ayrı olduÄŸundan, formların da mimari projeye uygun olarak ayrı ayrı ancak aynı ruhsat numarası ile düzenlenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede düzenlenecek her ruhsat formu için Yapı Denetim Sisteminden ayrı YÄ°BF alınması uygun olacaktır.

31/07/2008