YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Milli EÄŸitim Bakanlığı tarafından Özel EÄŸitim Kurumları YönetmeliÄŸi'nde deÄŸiÅŸiklik yapıldığı ve deÄŸiÅŸikliÄŸin 15.12.2010 tarihli ve 27786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüÄŸe girdiÄŸi, yapılan düzenleme ile anılan YönetmeliÄŸin II.Bölümünün 5.Maddesi (3-j) bendinde; Kurum açılacak binanın saÄŸlam ve dayanıklı olduÄŸuna iliÅŸkin, ''Bayındırlık ve Ä°skan Müdürlükleri, yetkili Yapı Denetim KuruluÅŸları veya Üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Teknik Rapor'' ifade ve gerekliliÄŸinin yer aldığı belirtildiÄŸinden, uygulamada bazı tereddütlerin oluÅŸtuÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Tereddütlere mahal vermemek için, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 3. Maddesinde yer alan "Yapı Denetim KuruluÅŸu denetim faaliyeti dışında baÅŸka ticari faaliyette bulunamaz." hükmü gereÄŸince; Yapı Denetim KuruluÅŸlarının sadece sorumlulukları altındaki yapılara ait eldeki veriler ışığında ilgili mercilere bilgi ve görüÅŸ verebilecekleri, sorumlukları dışında olan mevcut yapılara iliÅŸkin herhangi bir iÅŸlem yapamayacakları ve baÅŸkaca bir faaliyette bulunamayacakları konusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuÅŸtur.

09/06/2011