YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Milli Eğitim Bakanlığıtarafından Özel Eğitim KurumlarıYönetmeliği'nde değişiklik yapıldığıve değişikliğin 15.12.2010 tarihli ve 27786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yapılan düzenleme ile anılan Yönetmeliğin II.Bölümünün 5.Maddesi (3-j) bendinde; Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklıolduğuna ilişkin, ''Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, yetkili YapıDenetim Kuruluşlarıveya Üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Teknik Rapor'' ifade ve gerekliliğinin yer aldığıbelirtildiğinden, uygulamada bazıtereddütlerin oluştuğu tespit edilmiştir. Tereddütlere mahal vermemek için, 4708 sayılıYapıDenetimi Hakkında Kanun'un 3. Maddesinde yer alan "YapıDenetim Kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz." hükmü gereğince; YapıDenetim Kuruluşlarının sadece sorumluluklarıaltındaki yapılara ait eldeki veriler ışığında ilgili mercilere bilgi ve görüş verebilecekleri, sorumluklarıdışında olan mevcut yapılara ilişkin herhangi bir işlem yapamayacaklarıve başkaca bir faaliyette bulunamayacaklarıkonusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

09/06/2011