4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU KAPSAMINDA DENETİM İZİN BELGESİ VE LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNAN KURULUŞLARIN DİKKATİNE;

 

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8 inci maddesinde deÄŸiÅŸiklik yapılarak; “ Bu kanuna göre yapı denetim izin belgesi ve Laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde Bakanlıkça teminat alınır. Teminatın türü, tutarı, iadesi ve irat kaydedilmesine iliÅŸkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik ile belirlenir” hükmüne yer verilmiÅŸtir.

Bu kapsamda; denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi almak için yapılacak müracaatlar ile bu süreçte izin belgesi almak üzere baÅŸvuruda bulunulmuÅŸ ancak henüz sonuçlanmamış müracaatlar, Kanunda belirtilen teminata iliÅŸkin usul ve esasların belirlendiÄŸi YönetmeliÄŸin yayınlanmasından sonra deÄŸerlendirmeye alınacaktır.

Ä°lgililerin dikkatine.