Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı Hakkında

 

Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı Hakkında
Denetçi makine ve elektrik mühendislerine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen, 05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde değişikliğe gidilerek Proje ve Uygulama Denetçisi Makine ve Elektrik Mühendislerine ait denetim yetki sınırı 120.000 m2’den 180.000 m2’ye yükseltilmişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından “05.02.2013 tarihli 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali” talebiyle Danıştay 6. Daire’nin 2013/3628 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.02.2014 günlü yürütmenin durdurulması isteminin kabulü şeklinde alınan karar doğrultusunda, ilgili davada aksine bir karar alınıncaya ya da üst mevzuatlarda bir değişiklik yapılıncaya kadar geçecek sürede herhangi bir hukuki boşluğa sebebiyet vermeme adına Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisleri ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendislerine ilişkin denetim yetki sınırının 120.000 m2 olarak uygulanacağı 10.07.2014 tarih ve 5773 sayı, 2014/16 nolu Genelge ile 81 İl Valiliğine gönderilmişti.

Ancak Danıştay 6. Daire’nin 2013/3628 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “yürütmenin durdurulması” yönünde verilen 17.02.2014 tarihli ve E.2013/3628 sayılı karara karşı Bakanlığımızca itiraz edilmiş olup, itirazımız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/665 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” karar verilmiştir.

Buna göre Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı ortadan kalktığı için, Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisleri ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendislerine ilişkin denetim yetki sınırı söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 180.000 m2 olarak uygulanacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

 

Ek:

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/665 sayılı kararı

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz