Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühnedisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı Hakkında

 

 

Denetçi makine ve elektrik mühendislerine iliÅŸkin olarak yaÅŸanan sıkıntıların giderilmesini teminen, 05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄŸe giren Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair YönetmeliÄŸin 10 uncu maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilerek Proje ve Uygulama Denetçisi Makine ve Elektrik Mühendislerine ait denetim yetki sınırı 120.000 m2’den 180.000 m2’ye yükseltilmiÅŸti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliÄŸi (TMMOB) tarafından “05.02.2013 tarihli 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄŸe giren Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair YönetmeliÄŸin 10. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali” talebiyle Danıştay 6. Daire’nin 2013/3628 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.02.2014 günlü yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ÅŸeklinde alınan karar doÄŸrultusunda, ilgili davada aksine bir karar alınıncaya ya da üst mevzuatlarda bir deÄŸiÅŸiklik yapılıncaya kadar geçecek sürede herhangi bir hukuki boÅŸluÄŸa sebebiyet vermeme adına Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisleri ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendislerine iliÅŸkin denetim yetki sınırının 120.000 m2 olarak uygulanacağı 10.07.2014 tarih ve 5773 sayı, 2014/16 nolu Genelge ile 81 Ä°l ValiliÄŸine gönderilmiÅŸti.

Ancak Danıştay 6. Daire’nin 2013/3628 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “yürütmenin durdurulması” yönünde verilen 17.02.2014 tarihli ve E.2013/3628 sayılı karara karşı Bakanlığımızca itiraz edilmiÅŸ olup, itirazımız Danıştay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli ve YD Ä°tiraz No:2014/665 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına”  karar verilmiÅŸtir.

Buna göre Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine iliÅŸkin yürütmeyi durdurma kararı ortadan kalktığı için, Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisleri ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendislerine iliÅŸkin denetim yetki sınırı söz konusu Yönetmelik hükümleri doÄŸrultusunda 180.000 m2 olarak uygulanacaktır. 

 

Ä°lgililere duyurulur.

 

Ek:

Danıştay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli ve YD Ä°tiraz No:2014/665 sayılı kararı

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz