ELAZIĞ İLİNDEKİ YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

ASFIRAT Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Elazığ için yapılan yapı denetimi kuruluşları belirleme kurası işleminin iptali talebiyle açılan davada; Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine Makam’dan alınan 03.05.2011 tarih ve 2840 sayılı Olur’un 4. maddesi ile verilen Mahkeme kararı gereğince Elazığ İli için yenilen kura sonrasında yapılması istenilen inceleme ve değerlendirme talimatı çerçevesinde teşkil olunan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun Elazığ ili için Ankara 13. Noterliği’nde çekilen 31.05.2011 tarihli ve 21508 yevmiye numaralı yeni kura sonuçları hakkında  Makamın 23.06.2011 tarihli ve 4619 sayılı Oluruna başlanan 08.06.2011 tarihli kararı ile;

             …1) Zikredilen Mahkeme kararı mucibince, ÜÇAÇI Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkındaki erişim engellemesi devam  ettirilerek, yapı denetim izin belgesinin iptal edilmesine ve yeni müracaatı hâlinde Elazığ İli’nin yedek sırasının sonuna yerleştirilmesine,
              2) Kur’a dışı tutulması ve belgesinin iptali gereken OBAYTU Yapı Denetim Ltd. Şti. adına 1440 metrekareye tekabül eden (1) adet YİBF bulunduğu anlaşıldığından, sadece bu iş ile sınırlı olmak kaydı ile, Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinden erişim engelinin kaldırılmasına, bu kuruluşa ve ilgili idarelere yazı gönderilerek, üzerindeki söz konusu işten başka iş girişi yapmaması, yaptığı takdirde cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağı hususunun bildirilmesine ve söz konusu işini bitirmesini müteakiben izin belgesinin iptal edilmesine,

             3HAKNUR Yapı Denetim Ltd. Şti. ve SANAÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin hem 26-27.10.2010 tarihinde yapılan önceki kurada ve hem de 31.05.2011 tarihli yeni kurada asıllar listesinde yer almaları sebebiyle durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığı için haklarında yapılacak bir işlem bulunmadığına
             4) 26-27.10.2010 tarihli önceki kurada asıl listede yer alan ve fakat Mahkeme kararı gereğince çekilen yeni kurada yedek listede yer almış olmaları sebebiyle Genel Müdürlüğün 31.05.2011 tarihli ve 3853 sayılı işlemi ile YDS üzerinde tedbir amaçlı olarak erişimleri engellenen E FIRAT Yapı Denetim Ltd. Şti., DOŞU ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti., ARAS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve ENAP Yapı Denetim Ltd. Şti. isimli kuruluşlar ile ilgili olarak sistemde yapılan inceleme neticesinde, 31.05.2011 tarihi itibarı ile üzerlerinde; ENAP Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 935 metrekareye tekabül eden (1) adet YİBF ve ARAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,’nin 1412 m2’ye tekabül eden (2) adet YİBF bulunduğu tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 26-27.10.2010 tarihli önceki kurada asıl listede yeralan bu kuruluşların, kura işleminden önceki safhada Bakanlık’ça öngörülen bütün bilgi ve belgeleri süresinde tamamlayarak kuraya iştirak ettikleri, Bakanlığın düzenlemelerine ve mevzuata göre herhangi bir kusur, eksiklik ve aykırılıklarının bulunmadığı, kur’a işleminin yürütülmesinin durdurulmasına sebebiyet verilen eksiklik veya aykırılığın bu kuruluşlara izafe edilemeyeceğimevzuata uygun olarak girdikleri kur’a sonunda kazandıkları hakkın korunmasının, hukuk devletiidarî ve hukukî güven ve belirlilik ilkelerine uygun ve bu hususta yeni ihtilâflara sebebiyet vermekten kaçınmanın isabetli olacağı değerlendirildiğinden; iptal yoluna gidilmeyerek belgelerinin geçerliğinin devam ettirilmesine,

             5) 31.05.2011 tarihinde yapılan yeni kura sonunda asıl listeye girmeye hak kazanan YÜKSEL Yapı Denetim Ltd. Şti., REYYAN Yapı Denetim Ltd. Şti., TUS Yapı Denetim Ltd. Şti., HŞAR Yapı Denetim Ltd. Şti., SAFA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve MPKD Yapı Denetim Ltd. Şti. isimli kuruluşların izin belgelerini alabilmeleri için mevzuat ile belirlenmiş iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine,

             6) Bu karar uyarınca yapılacak olan işlemlerin ilgili kuruluşlara ve ilgili idarelere yazılı olarak bildirilmesine,

             7) Belgesi iptal edilecek olan kuruluşar ile ilgili kararların Resmî Gazaete’de ilânı edilmesine,

            8) Konu ile ilgili olarak yapılan müracaatların da iş bu kararda belirtilen çerçevede yazılı olarak cevaplandırılmasına,

           9) Bu kararda belirtilen hususların, Makam’ın onayını takiben Yapı Denetim Komisyonu’nun web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe konulmasına.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.