ELAZIÄž Ä°LÄ°NDEKÄ° YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

ASFIRAT Yapı Denetim Ltd. Åžti. tarafından, Elâzığ için yapılan yapı denetimi kuruluÅŸları belirleme kur’ası iÅŸleminin iptali talebiyle açılan davada; Ankara 2. Ä°dare Mahkemesi’nce verilen “yürütmeyi durdurma kararı” üzerine Makam’dan alınan 03.05.2011 tarih ve 2840 sayılı Olur’un 4. maddesi ile verilen “Mahkeme kararı gereÄŸince Elâzığ Ä°li için yenilen kur’a sonrasında yapılması istenilen inceleme ve deÄŸerlendirme” talimatı çerçevesinde teÅŸkil olunan Ä°nceleme ve DeÄŸerlendirme KomisyonununElâzığ ili için Ankara 13. NoterliÄŸi’nde çekilen 31.05.2011 tarihli ve 21508 yevmiye numaralı yeni “kur’a sonuçları hakkında” Makamın 23.06.2011 tarihli ve 4619 sayılı Oluruna baÄŸlanan 08.06.2011 tarihli kararı ile;

             “…1) Zikredilen Mahkeme kararı mucibince, ÜÇAÇI Yapı Denetim Ltd. Åžti. hakkındaki eriÅŸim engellemesi devam  ettirilerek, yapı denetim izin belgesinin iptal edilmesine ve yeni müracaatı hâlinde Elazığ Ä°li’nin yedek sırasının sonuna yerleÅŸtirilmesine,
              2) Kur’a dışı tutulması ve belgesinin iptali gereken OBAYTU Yapı Denetim Ltd. Åžti. adına 1440 metrekareye tekabül eden (1) adet YÄ°BF bulunduÄŸu anlaşıldığından, sadece bu iÅŸ ile sınırlı olmak kaydı ile, Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinden eriÅŸim engelinin kaldırılmasına, bu kuruluÅŸa ve ilgili idarelere yazı gönderilerek, üzerindeki söz konusu iÅŸten baÅŸka iÅŸ giriÅŸi yapmaması, yaptığı takdirde cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağı hususunun bildirilmesine ve söz konusu iÅŸini bitirmesini müteakiben izin belgesinin iptal edilmesine,

             3) HAKNUR Yapı Denetim Ltd. Åžti. ve SANAÇ Yapı Denetim Ltd. Åžti.’nin hem 26-27.10.2010 tarihinde yapılan önceki kur’adave hem de 31.05.2011 tarihli yeni kur’ada asılllar listesinde yer almaları sebebiyle durumlarında herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadığı için haklarında yapılacak bir iÅŸlem bulunmadığına,
             4) 26-27.10.2010 tarihli önceki kur’ada asıl listede yer alan ve fakat Mahkeme kararı gereÄŸince çekilen yeni kur’ada yedek listede yer almış olmaları sebebiyle Genel MüdürlüÄŸün 31.05.2011 tarihli ve 3853 sayılı iÅŸlemi ile YDS üzerinde tedbir amaçlı olarak eriÅŸimleri engellenen E FIRAT Yapı Denetim Ltd. Åžti., DOÄžU ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Åžti., ARAS Yapı Denetim Ltd. Åžti. ve ENAP Yapı Denetim Ltd. Åžti. isimli kuruluÅŸlar ile ilgili olarak sistemde yapılan inceleme neticesinde, 31.05.2011 tarihi itibarı ile üzerlerinde; ENAP Yapı Denetim Ltd. Åžti.’nin 935 metrekareye tekabül eden (1) adet YÄ°BF ve ARAS Yapı Denetim Ltd. Åžti.,’nin 1412 m2’ye tekabül eden (2) adet YÄ°BF bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.

DiÄŸer taraftan, 26-27.10.2010 tarihli önceki kur’ada asıl listede yeralan bu kuruluÅŸların, kur’a iÅŸleminden önceki safhada Bakanlık’ça öngörülen bütün bilgi ve belgeleri süresinde tamamlayarak kur’aya iÅŸtirak ettikleri, Bakanlığın düzenlemelerine ve mevzuata göre herhangi bir kusur, eksiklik ve aykırılıklarının bulunmadığı, kur’a iÅŸleminin yürütülmesinin durdurulmasına sebebiyet verilen eksiklik veya aykırılığın bu kuruluÅŸlara izafe edilemeyeceÄŸi, mevzuata uygun olarak girdikleri kur’a sonunda kazandıkları hakkın korunmasının, hukuk devleti, idarî ve hukukî güven ve belirlilik ilkelerine uygun ve bu hususta yeni ihtilâflara sebebiyet vermekten kaçınmanın isabetli olacağı deÄŸerlendirildiÄŸinden; iptal yoluna gidilmeyerek belgelerinin geçerliÄŸinin devam ettirilmesine,
5) 31.05.2011 tarihinde yapılan yeni kur’a sonunda asıl listeye girmeye hak kazanan YÜKSEL Yapı Denetim Ltd. Åžti., REYYAN Yapı Denetim Ltd. Åžti., TUS Yapı Denetim Ltd. Åžti., HAZAR Yapı Denetim Ltd. Åžti., SAFA Yapı Denetim Ltd. Åžti. ve MPKD Yapı Denetim Ltd. Åžti. isimli kuruluÅŸların izin belgelerini alabilmeleri için mevzuat ile belirlenmiÅŸ iÅŸ ve iÅŸlemlerin tekemmül ettirilmesine,
6) Bu karar uyarınca yapılacak olan işlemlerin ilgili kuruluşlara ve ilgili idarelere yazılı olarak bildirilmesine,
7) Belgesi iptal edilecek olan kuruluÅŸlar ile ilgili kararların Resmî Gazete’de ilânı edilmesine,
8) Konu ile ilgili olarak yapılan müracaatların da iÅŸbu kararda belirtilen çerçevede yazılı olarak cevaplandırılmasına,
              9) Bu kararda belirtilen hususların, Makam’ın onayını takiben Yapı Denetim Komisyonu’nun web sitesinde yayımlanarak yürürlüÄŸe konulmasına.
OybirliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir.
Ä°lgililere duyurulur.