YANAN/YIKILAN VE RUHSAT Ä°PTALÄ° YAPILAN YAPILAR HK.

 

     Genel MüdürlüÄŸümüze iletilen talepler doÄŸrultusunda; Yanan-Yıkılan Yapılar ve Ruhsat Ä°ptali Yapılan Yapılar (Yapımından Vazgeçilen Yapılar) ile ilgili olarak Ulusal Yapı Denetim Sisteminde Ä°l MüdürlüÄŸü Rolünde YÄ°BF Sorgulama ekranında ilgili idarelerince fesih seviyesi onaylanmış olan iÅŸlerde (Fesihli-Tespitli YÄ°BF) YÄ°BF Durumu Güncelle butonu eklenmiÅŸ olup, Ä°lgili Ä°daresinin talebi doÄŸrultusunda YÄ°BF Durumu seçeneklerinden Yanan/Yıkılan veya Ruhsat Ä°ptali olarak seçilmesi ve Açıklama bölümünde gerekli açıklamaların yapılması sonrasında YÄ°BF durumu Yanan/Yıkılan YÄ°BF veya Ruhsat Ä°ptali YÄ°BF konumuna getirilebilecektir.

     Yanan/Yıkılan Yapılara iliÅŸkin olarak ilgili idaresince yapının yıkılığı/yandığına iliÅŸkin belgelerle söz konusu YÄ°BFin bulunduÄŸu ValiliÄŸe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) talebin resmi yazı ile iletilmesi ve yazı ekinde Ruhsatın Aslı Gibidir sureti, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunun idarece onaylı sureti ile fesih seviye tespit tutanağının onaylı sureti belgelerinin sunulması sonrasında, Valiliklerce (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) yerinde yapılacak inceleme neticesinde Ulusal Yapı Denetim Sisteminde gerekli iÅŸlemlerin yapılabileceÄŸi, bu iÅŸlemin yapılması sonrasında ise iÅŸlem yapılan YÄ°BF inÅŸaat alanının Denetlenen Alan m2 DeÄŸerinden düÅŸüleceÄŸinden dolayı,  yapımına devam edilecek iÅŸlerde bu iÅŸlemlerin yapılmaması ve Güncel YÄ°BFte ilgili idaresince YÄ°BF bilgileri ve seviyesinde yapılacak güncellemeler sonrası iÅŸlemlere devam edilmesinin,

     Ruhsat Ä°ptali Yapılan Yapılara (Yapımından Vazgeçilen) iliÅŸkin olarak ise söz konusu YÄ°BFin bulunduÄŸu ValiliÄŸe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) talebin resmi yazı ile iletilmesi ve yazı ekinde Ruhsat Aslı Gibidir sureti, YÄ°BFin Yapı Sahibi tarafından ilgili idaresine sunulan yapının yapılmasından vazgeçildiÄŸine dair talep dilekçesinin sureti, ilgili idaresince ruhsat iptalinin yapıldığına iliÅŸkin belgeler ile fesih seviye tespit tutanağının Onaylı sureti belgelerinin sunulması sonrasında, Valiliklerce (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) Ulusal Yapı Denetim Sisteminde gerekli iÅŸlemlerin yapılmasının uygun olacağının,

     Ayrıca ilgili idareler tarafından Ulusal Yapı Denetim Sisteminde sehven ruhsat onayı yapılan ancak uygulamada ruhsat düzenlenmemiÅŸ yapılara iliÅŸkin taleplerin ilgili idaresince Genel MüdürlüÄŸümüze iletilmesi sonrasında deÄŸerlendirme yapılabileceÄŸinin bilinmesi hususunda;

     Ä°lgililere duyurulur.