YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMAK Ä°STEYEN ADAY YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı   Denetim Ä°zin Belgesi Almak için yapılan müracaatların sıralamaya alınma Esaslarına dair TebliÄŸin 3 üncü maddesinin   ikinci fıkrası, “YönetmeliÄŸin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir ilde yeni bir yapı denetim kuruluÅŸuna izin verilmesi gereken hallerde, sıralamaya alınmış kuruluÅŸlardan ihtiyaç duyulan sayıda kuruluÅŸa, YönetmeliÄŸin 12 nci maddesinde belirtilen ÅŸartları yerine getirmesi için çaÄŸrı yapılır. Ticaret sicil gazetesindeki son adresine iadeli taahhütlü  posta ile yapılan çaÄŸrının tebliÄŸ edildiÄŸi tarihten itibaren 1 (bir) aylık sürede ÅŸartların tümünü yerine getiren kuruluÅŸlara denetim izni verilir.” ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸtir.

Bu baÄŸlamda;

A- YENÄ° KURULAN KURULUÅžLARIN YEDEK SIRALAMAYA ALINMALARI Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° BÄ°LGÄ° VE BELGELER

Denetim faaliyeti yapmak istediÄŸi ilde, tüzel kiÅŸiliÄŸini oluÅŸturarak, yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sıralamaya alınmak isteyen kuruluÅŸların, Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında;

1- KuruluÅŸun ödenmiÅŸ sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar ve inÅŸaat, makine ve elektrik mühendislerine dair ve sadece yapı denetiminin faaliyet konusu olarak seçilmiÅŸ olduÄŸunu gösteren ticaret sicil gazetesini,

2- Kuruluşun Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesini,

3- KuruluÅŸ ortaklarının diploma veya yerine geçer belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının Bakanlık merkez veya taÅŸra teÅŸkilatı veya belgelerin verildiÄŸi ilgili kurum tarafından aslı gibidir yapılmış suretini,

4- Kuruluş ortaklarının her birinin;

- Ek-13 deki form-11’e uygun taahhütnameleri,

- Meslek odası kayıt belgeleri,

- TC. Kimlik numaraları,

- Sabıka kaydı olmadığına dair beyanları,

5- KuruluÅŸça yetkilendirilen ÅŸirket müdür ve ortaklarının noter tasdikli imza sirkülerini,

6- DiÄŸer kuruluÅŸ ortaklarının noter tasdikli imza beyanlarını, dilekçe ekinde Bakanlığımıza (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) sunmaları gerekmektedir. Sunulan belgelerin eksik veya içeriÄŸinde bilgi eksikliÄŸinin olması halinde, kuruluÅŸun yedek sıralamaya alınma talebi deÄŸerlendirmeye alınmayacaktır.

Yedek sıralamaya alınmak için yukarıda istenen bilgi ve belgelerin, Bakanlığımız (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ ANKARA adresimize tam olarak sunulduÄŸu veya sonradan tamamlandığı tarih itibariyle, kuruluÅŸun talep ettiÄŸi ildeki yedek kuruluÅŸ sıralamasının sonuna yerleÅŸtirilecektir.

Ayrıca; ilinde  ihtiyaç olması halinde ve  tebliÄŸin 3 üncü maddesi 2 inci fıkrası uyarınca kuruluÅŸa yapılması  gereken tebligat (EK2) ile  istenilecek olan tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) sunulması durumunda kuruluÅŸa tebligat yapılmaksızın yapılan müracaat Merkez Yapı Komisyon BaÅŸkanlığınca deÄŸerlendirmeye alınabilecektir.

B- YEDEK SIRAYA ALINAN KURULUÅžLAR Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° OLARAK

1- Ä°linde ihtiyaç olması halinde yedek sırada bekleyen kuruluÅŸların, ekte yer alan yazı örneÄŸine dikkat ederek, istenen bilgi be belgeleri yapılacak tebligatımızın tebliÄŸ/iade edildiÄŸi tarih itibari ile 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığımıza (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) sunmaları gerekmektedir. (EK2)

2- Yapılacak tebligatlar, kuruluÅŸların ticaret sicil gazetelerindeki son adreslerine yapılacak olup, yedekte bekleyen kuruluÅŸların tebligat durumlarını, aynı zamanda (www.yds.gov.tr ) web adresinde, istatistikler bölümünde, Yedek Yapı Denetim KuruluÅŸları sekmesinden kontrol edebilmektedirler.

3- Yapılan tebligatların ilgililerine ulaÅŸtırılması açısından, kuruluÅŸ aÅŸamasında belirtilen adreslerinde deÄŸiÅŸiklik olan kuruluÅŸların, adres deÄŸiÅŸikliklerini, teyit eden belgelerle birlikte, tebligat tarihinden önce Bakanlığımıza (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) bildirmeleri veya eski adresleri ile irtibata geçerek yapılan tebligatı almaları gerekmektedir.

4- TebliÄŸ hükümlerine göre yapılan tebligatımıza süresi içinde müracaat etmeyen yapı denetim kuruluÅŸları tebliÄŸin 3 üncü maddesi üçüncü fıkrası b ve c bentleri hükmü gereÄŸince yedek sıralamadan çıkarılacaktır.

5- Tebligat ile istenilen yönetmelik ekleri (Ek-13/form-11, Ek-14/form-12) ile standart form adli sicil beyanı, güncellenmiÅŸ olarak Merkez Yapı Denetim Komisyon BaÅŸkanlığımızın (www.yds.gov.tr) web adresinde, kütüphane/standart formlar sekmesinden temin edilebilmektedir.

6- Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlüklerimizce tanzim edilecek, Büro Denetim Kontrol Formu ve KuruluÅŸ Büro Denetim Raporunun, kuruluÅŸa tanınan süre içerisinde temin edilememesi halinde, ilgili kuruluÅŸun bu doÄŸrultuda Ä°l MüdürlüÄŸüne müracaat ettiÄŸini gösterir, kayda alınmış dilekçenin (kayıt tarih ve numarasını gösterir ve Müdürlükçe aslı gibidir yapılmış) bir nüshasının sunulması gerekmektedir.

7- Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸların, ortak ve denetçilerinin yapı denetim faaliyetleri boyunca, baÅŸkaca hiçbir mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyette bulunulmayacağı taahhüt altına alındığından, kuruluÅŸun izin belgesi alarak denetim faaliyetine baÅŸlayacağı aÅŸamada, kuruluÅŸ ortak ve denetçilerinin varsa baÅŸkaca mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyetlerine son vermeleri gerekmektedir.

Ä°lgililere duyurulur.