YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYEN ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYEN ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı Denetim İzin Belgesi Almak için yapılan müracaatların sıralamaya alınma Esaslarına dair Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası, “Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir ilde yeni bir yapı denetim kuruluşuna izin verilmesi gereken hallerde, sıralamaya alınmış kuruluşlardan ihtiyaç duyulan sayıda kuruluşa, Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi için çağrı yapılır. Ticaret sicil gazetesindeki son adresine iadeli taahhütlü posta ile yapılan çağrının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 (bir) aylık sürede şartların tümünü yerine getiren kuruluşlara denetim izni verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda;

A- YENİ KURULAN KURULUŞLARIN YEDEK SIRALAMAYA ALINMALARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Denetim faaliyeti yapmak istediği ilde, tüzel kişiliğini oluşturarak, yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sıralamaya alınmak isteyen kuruluşların, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında;

1- Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar ve inşaat, makine ve elektrik mühendislerine dair ve sadece yapı denetiminin faaliyet konusu olarak seçilmiş olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesini,

2- Kuruluşun Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesini,

3- Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçer belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı veya belgelerin verildiği ilgili kurum tarafından aslı gibidir yapılmış suretini,

4- Kuruluş ortaklarının her birinin;

- Ek-13 deki form-11’e uygun taahhütnameleri,

- Meslek odası kayıt belgeleri,

- TC. Kimlik numaraları,

- Sabıka kaydı olmadığına dair beyanları,

5- Kuruluşça yetkilendirilen şirket müdür ve ortaklarının noter tasdikli imza sirkülerini,

6- Diğer kuruluş ortaklarının noter tasdikli imza beyanlarını, dilekçe ekinde Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) sunmaları gerekmektedir. Sunulan belgelerin eksik veya içeriğinde bilgi eksikliğinin olması halinde, kuruluşun yedek sıralamaya alınma talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yedek sıralamaya alınmak için yukarıda istenen bilgi ve belgelerin, Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ ANKARA adresimize tam olarak sunulduğu veya sonradan tamamlandığı tarih itibariyle, kuruluşun talep ettiği ildeki yedek kuruluş sıralamasının sonuna yerleştirilecektir.

Ayrıca; ilinde ihtiyaç olması halinde ve tebliğin 3 üncü maddesi 2 inci fıkrası uyarınca kuruluşa yapılması gereken tebligat (EK2) ile istenilecek olan tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) sunulması durumunda kuruluşa tebligat yapılmaksızın yapılan müracaat Merkez Yapı Komisyon Başkanlığınca değerlendirmeye alınabilecektir.

B- YEDEK SIRAYA ALINAN KURULUŞLAR İLE İLGİLİ OLARAK

1- İlinde ihtiyaç olması halinde yedek sırada bekleyen kuruluşların, ekte yer alan yazı örneğine dikkat ederek, istenen bilgi be belgeleri yapılacak tebligatımızın tebliğ/iade edildiği tarih itibari ile 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) sunmaları gerekmektedir. (EK2)

2- Yapılacak tebligatlar, kuruluşların ticaret sicil gazetelerindeki son adreslerine yapılacak olup, yedekte bekleyen kuruluşların tebligat durumlarını, aynı zamanda (www.yds.gov.tr ) web adresinde, istatistikler bölümünde, Yedek Yapı Denetim Kuruluşları sekmesinden kontrol edebilmektedirler.

3- Yapılan tebligatların ilgililerine ulaştırılması açısından, kuruluş aşamasında belirtilen adreslerinde değişiklik olan kuruluşların, adres değişikliklerini, teyit eden belgelerle birlikte, tebligat tarihinden önce Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bildirmeleri veya eski adresleri ile irtibata geçerek yapılan tebligatı almaları gerekmektedir.

4- Tebliğ hükümlerine göre yapılan tebligatımıza süresi içinde müracaat etmeyen yapı denetim kuruluşları tebliğin 3 üncü maddesi üçüncü fıkrası b ve c bentleri hükmü gereğince yedek sıralamadan çıkarılacaktır.

5- Tebligat ile istenilen yönetmelik ekleri (Ek-13/form-11, Ek-14/form-12) ile standart form adli sicil beyanı, güncellenmiş olarak Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığımızın (www.yds.gov.tr) web adresinde, kütüphane/standart formlar sekmesinden temin edilebilmektedir.

6- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizce tanzim edilecek, Büro Denetim Kontrol Formu ve Kuruluş Büro Denetim Raporunun, kuruluşa tanınan süre içerisinde temin edilememesi halinde, ilgili kuruluşun bu doğrultuda İl Müdürlüğüne müracaat ettiğini gösterir, kayda alınmış dilekçenin (kayıt tarih ve numarasını gösterir ve Müdürlükçe aslı gibidir yapılmış) bir nüshasının sunulması gerekmektedir.

7- Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşların, ortak ve denetçilerinin yapı denetim faaliyetleri boyunca, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunulmayacağı taahhüt altına alındığından, kuruluşun izin belgesi alarak denetim faaliyetine başlayacağı aşamada, kuruluş ortak ve denetçilerinin varsa başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyetlerine son vermeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.