Bir parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yaşanan Tereddütler İle İlgili Duyuru

 

Bir parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yağanan Tereddütler İle İlgili Duyuru

3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanması mecburi standart olarak yürürlüğe konulan TS 8737/T4 sayılı ve Aralık 2006 tarihli yapı ruhsatına ilişkin standardın "Yapı Ruhsatı Formu Eki: Açıklama" başlıklı bölümünde, imar planı olsun ya da olmasın İmar Kanunu nun 21. ve 26. maddeleri uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından yapı ruhsatı verilmesinin zorunlu olduğu, usulüne uygun doğru ve eksiksiz düzenlenmeyen yapı ruhsatlarının, onaylanmış olsa dahi geçersiz olacağı ve yapı ruhsatı, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapı var ise aynı ruhsat numarası ile her yapı için onaylı mimari projenin vaziyet planında ve kat irtifak ve kat mülkiyet tablolarında belirtilen blok numarası verilerek ayrı ayrı düzenleneceği belirtilmektedir.
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca nüfus ve adrese dayalı olarak tanzim edildiğinden ve her yapının kapı, bina numarası ayrı olduğundan, formların da mimari projeye uygun olarak ayrı ayrı ancak aynı ruhsat numarası ile düzenlenmesi gerekmekte olup, bu çerçevede düzenlenecek her ruhsat formu için Yapı Denetim Sisteminden ayrı YİBF alınması uygun olacaktır.


31/07/2008