İLGİLİLERİN DİKKATİNE (AFET RISKI ALTINDAKI YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESINE YÖNELIK RISKLI YAPI TESPITI İÇIN LISANS TALEBINDE BULUNACAK YAPI DENETIM KURULUŞLARINDAN İSTENILEN BELGELER)

 

RÄ°SKLÄ° YAPI TESPÄ°TÄ° Ä°ÇÄ°N LÄ°SANS BAÅžVURUSUNDA BULUNACAK

YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların DönüÅŸtürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama YönetmeliÄŸi’nin 6 ncı maddesinin ikinci bendinde “Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beÅŸ yıl çalışmış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir. Lisans baÅŸvurusunda bu belgelerden baÅŸka herhangi bir belge istenmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, Riskli Yapı Tespiti için lisans baÅŸvurusunda bulunacak Yapı Denetim KuruluÅŸlarının; kuruluÅŸ bünyesinde çalışan ve riskli yapı tespitinde görev alacak olan Proje ve Uygulama Denetçisi (Ä°nÅŸaat Mühendisi) veya Uygulama Denetçisinin, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının belirtildiÄŸi, kuruluÅŸ yetkilisince imzalanmış dilekçesi ile ekinde Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi için Halkbankası, Bakanlık kurumsal hesabı 105 numaralı ücret koduna yatırılmış, kuruluÅŸ adı ve konunun belirtildiÄŸi, 1.000,00 TL tutarında ücret dekontunu, Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸüne (Yapı Denetim Dairesi BaÅŸkanlığı) sunmaları gerekmektedir.

 

KuruluÅŸun halihazırda herhangi bir faaliyet durdurma cezasının bulunmaması ve tüm denetçilerin tam olması, riskli yapı tespitinde görev alacağı beyan edilen denetçilerinin, kuruluÅŸ bünyesinde olup olmadığının sistem üzerinden kontrol edilmesine müteakip, talebiniz gerekli iÅŸlemler yapılmak üzere Altyapı ve Kentsel DönüÅŸüm Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸüne bildirilecektir. Herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olması durumunda yapılan deÄŸiÅŸiklik Yapı Denetim KuruluÅŸları tarafından ayrıca Altyapı ve Kentsel DönüÅŸüm Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸüne bildirilecektir.