REKABET KURUMUNUN YAPI DENETİM FİRMALARININ UYMASI GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI HAKKINDA DUYURUSU 21.08.2013

 

REKABET KURUMUNUN YAPI DENETİM FİRMALARININ UYMASI GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI HAKKINDA DUYURUSU 21.08.2013

YAPI DENETİM FİRMALARININ UYMASI GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI HAKKINDA DUYURU

 

Değerli İŞletmeci,

Okumakta olduğunuz bu “Mektup”, yapı denetim hizmetleri piyasasına yönelik Rekabet Kurumu’na UlaŞan Çok sayıda baŞvurudan yola çıkılarak hazırlanmıŞtır. Söz konusu baŞvurular, gerek yapı denetim firmaları gerekse tüketicilerden gelmekte olup bu Mektup ile amaçlanan, ilgili baŞvurularda Şikayet edilen hususların değerlendirilmesi ve taraflara düŞen sorumluluklara dikkat çekmektir.

 

Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabeti Korunması Hakkında Kanun’un (4054 Sayılı Kanun) 4. Maddesi rekabeti sınırlayıcı anlaŞma, uyumlu eylem ve teŞebbüs birliği kararlarını yasaklamaktadır. Bu çerçevede özellikle fiyat tespiti ve sıra sistemi, iŞ paylaŞımı gibi mal ve hizmet piyasalarının bölüŞülmesi eylemleri yapı denetim sektörüne iliŞkin baŞvurular bakımından ön plana çıkmaktadır.

 

Yukarıda belirtildiği üzere Rekabet Kurumu’na, yapı denetim piyasasına iliŞkin olarak bugüne kadar intikal eden ve 4054 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme, araŞtırma veya soruŞturmaya konu olmuŞ çok sayıda dosya bulunmaktadır. Hem itibar kaybına hem de ciddi miktarda cezaya muhatap olmamak için bütün yapı denetim firmalarının aŞağıdaki hususlara riayet etmeleri zorunluluk arz etmektedir.

 

İlgili mevzuata göre;

 

-Yapı denetim hizmet bedeli oranının belirlenmesinde diğer yapı denetim firmaları ile herhangi bir anlaŞma yapılması,

-Mesleki dernek ve benzeri kuruluŞlar çatısı altında bir araya gelinerek hizmet bedeli oranının sabit olarak uygulanması konusunda diğer yapı denetim firmaları ile ortak hareket edilmesi,

-MüŞterilerin bölge veya benzer diğer koŞullara göre paylaŞılması,

-SatıŞ noktalarına bırakılan kar marjını belirleme yoluna gidilmesi,

-Kota (Bir ilde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluŞlarının iŞleri eŞit paylaŞmak üzere aralarında metrekare veya benzeri bir birim üzerinden anlaŞmaya varmaları, belirlenen metrekareye ulaŞan firmanın yeni iŞ almayarak gelen iŞleri diğer yapı denetim kuruluŞlarına yönlendirmesini ifade etmektedir) uygulaması yolu ile iŞlerin yapı denetim firmaları arasında paylaŞılması,

Yapı denetim firmaları arasında yapılan rekabete aykırı anlaŞmaların nasıl uygulandığının takibi için bir kiŞi ya da Şirketle sözleŞme yapılması,

-Yapılan rekabete aykırı anlaŞmaya uymayan firmaları pazardan dıŞlayıcı uygulamalar,

-Bütün bu konularda varılan anlaŞmaların uygulaması için, havuz oluŞturulması, senet imzalanması, yazılı veya sözlü taahhütte bulunulması vb. karar, davranıŞlar ve uygulamalar

 

yasaktır!

 

Rekabet Kurumu, kendisine yapılan baŞvurular üzerine veya resen incelme yapmakta veya gerekirse soruŞturma açmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, adil rekabet ortamı kurallarına yada rekabet hukukuna aykırı davranıŞlar içinde olduğunuzu düŞünüyor iseniz, herhangi bir soruŞturmaya tabi tutulup ceza almamak için, bu tür davranıŞlara derhal son veriniz.

 

Ayrıca, dernek, meslek odaları, ticaret odası veya bağlı olunan diğer üst organizasyonlar, üyeleri olan yapı denetim firmalarını yukarıda sayılan ve doğrudan veya dolaylı olarak rekabet ihlali anlamına gelecek uygulamalarına öncülük yapamaz ve onları teŞvik edemez. Böyle bir yola girmek de hukuka aykırı ve yasaktır. Aksi yöndeki davranıŞlar, oda ve dernek tüzel kiŞiliği ve yöneticilerinin de soruŞturmaya muhatap olması sonucunu doğuracaktır.

 

4054 sayılı Kanun çerçevesinde yukarıda yer verilen ve ihlal olarak değerlendirilebilecek eylemlerde bulunan iŞletmelerin, yürütülecek bir soruŞturma sonucunda aynı Kanun’un 16. Maddesi uyarınca cirolarının %10’una kadar idari para cezası yaptırımına tabi olması söz konusudur. İlgili teŞebbüse verilecek cezanın %5’ine kadar yönetici ve çalıŞanlara da ayrıca ceza verilebilecektir.

 

Sayın Yönetici,

 

Gerek tüketiciye rekabetçi koŞularda daha iyi mal ve hizmet sunabilmek ve gerekse 4054 sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen cezai yaptırımlara maruz kalmamak için yapı denetim firmalarının yukarıda yer verilen davranıŞlardan kaçınmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, iŞletmecilerimizin 4054 sayılı Kanuna uyma konusunda gerekli özeni göstermeleri son derece önemlidir.

 

BaŞarılar dileğiyle, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

Rekabet Kurumu BaŞkanı