REKABET KURUMUNUN YAPI DENETÄ°M FÄ°RMALARININ UYMASI GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI HAKKINDA DUYURUSU 21.08.2013

 

YAPI DENETÄ°M FÄ°RMALARININ UYMASI GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI HAKKINDA DUYURU

 

DeÄŸerli Ä°ÅŸletmeci,

Okumakta olduÄŸunuz bu “Mektup”, yapı denetim hizmetleri piyasasına yönelik Rekabet Kurumu’na UlaÅŸan Çok sayıda baÅŸvurudan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Söz konusu baÅŸvurular, gerek yapı denetim firmaları gerekse tüketicilerden gelmekte olup bu Mektup ile amaçlanan, ilgili baÅŸvurularda ÅŸikayet edilen hususların deÄŸerlendirilmesi ve taraflara düÅŸen sorumluluklara dikkat çekmektir.

 

BilindiÄŸi üzere, 4054 sayılı Rekabeti Korunması Hakkında Kanun’un  (4054 Sayılı Kanun) 4. Maddesi rekabeti sınırlayıcı anlaÅŸma, uyumlu eylem ve teÅŸebbüs birliÄŸi kararlarını yasaklamaktadır. Bu çerçevede özellikle fiyat tespiti ve sıra sistemi, iÅŸ paylaşımı gibi mal ve hizmet piyasalarının bölüÅŸülmesi eylemleri yapı denetim sektörüne iliÅŸkin baÅŸvurular bakımından ön plana çıkmaktadır.

 

Yukarıda belirtildiÄŸi üzere Rekabet Kurumu’na, yapı denetim piyasasına iliÅŸkin olarak bugüne kadar intikal eden ve 4054 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme, araÅŸtırma veya soruÅŸturmaya konu olmuÅŸ çok sayıda dosya bulunmaktadır. Hem itibar kaybına hem de ciddi miktarda cezaya muhatap olmamak için bütün yapı denetim firmalarının aÅŸağıdaki hususlara riayet etmeleri zorunluluk arz etmektedir.

 

Ä°lgili mevzuata göre;

 

-Yapı denetim hizmet bedeli oranının belirlenmesinde diğer yapı denetim firmaları ile herhangi bir anlaşma yapılması,

-Mesleki dernek ve benzeri kuruluÅŸlar çatısı altında bir araya gelinerek hizmet bedeli oranının sabit olarak uygulanması konusunda diÄŸer yapı denetim firmaları ile ortak hareket edilmesi,

-MüÅŸterilerin bölge veya benzer diÄŸer koÅŸullara göre paylaşılması,

-Satış noktalarına bırakılan kar marjını belirleme yoluna gidilmesi,

-Kota (Bir ilde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluÅŸlarının iÅŸleri eÅŸit paylaÅŸmak üzere aralarında metrekare veya benzeri bir birim üzerinden anlaÅŸmaya varmaları, belirlenen metrekareye ulaÅŸan firmanın yeni iÅŸ almayarak gelen iÅŸleri diÄŸer yapı denetim kuruluÅŸlarına yönlendirmesini ifade etmektedir) uygulaması yolu ile iÅŸlerin yapı denetim firmaları arasında paylaşılması,

Yapı denetim firmaları arasında yapılan rekabete aykırı anlaÅŸmaların nasıl uygulandığının takibi için bir kiÅŸi ya da ÅŸirketle sözleÅŸme yapılması,

-Yapılan rekabete aykırı anlaşmaya uymayan firmaları pazardan dışlayıcı uygulamalar,

-Bütün bu konularda varılan anlaÅŸmaların uygulaması için, havuz oluÅŸturulması, senet imzalanması, yazılı veya sözlü taahhütte bulunulması vb. karar, davranışlar ve uygulamalar

 

yasaktır!

 

Rekabet Kurumu, kendisine yapılan baÅŸvurular üzerine veya resen incelme yapmakta veya gerekirse soruÅŸturma açmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, adil rekabet ortamı kurallarına yada rekabet hukukuna aykırı davranışlar içinde olduÄŸunuzu düÅŸünüyor iseniz, herhangi bir soruÅŸturmaya tabi tutulup ceza almamak için, bu tür davranışlara derhal son veriniz.

 

Ayrıca, dernek, meslek odaları, ticaret odası veya baÄŸlı olunan diÄŸer üst organizasyonlar, üyeleri olan yapı denetim firmalarını yukarıda sayılan ve doÄŸrudan veya dolaylı olarak rekabet ihlali anlamına gelecek uygulamalarına öncülük yapamaz ve onları teÅŸvik edemez. Böyle bir yola girmek de hukuka aykırı ve yasaktır. Aksi yöndeki davranışlar, oda ve dernek tüzel kiÅŸiliÄŸi ve yöneticilerinin de soruÅŸturmaya muhatap olması sonucunu doÄŸuracaktır.

 

4054 sayılı Kanun çerçevesinde yukarıda yer verilen ve ihlal olarak deÄŸerlendirilebilecek eylemlerde bulunan iÅŸletmelerin, yürütülecek bir soruÅŸturma sonucunda aynı Kanun’un 16. Maddesi uyarınca cirolarının %10’una kadar idari para cezası yaptırımına tabi olması söz konusudur. Ä°lgili teÅŸebbüse verilecek cezanın %5’ine kadar yönetici ve çalışanlara da ayrıca ceza verilebilecektir.

 

Sayın Yönetici,

 

Gerek tüketiciye rekabetçi koÅŸularda daha iyi mal ve hizmet sunabilmek ve gerekse 4054 sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen cezai yaptırımlara maruz kalmamak için yapı denetim firmalarının yukarıda yer verilen davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, iÅŸletmecilerimizin 4054 sayılı Kanuna uyma konusunda gerekli özeni göstermeleri son derece önemlidir.

 

Başarılar dileğiyle, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                            Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

                                                                                                                                 Rekabet Kurumu BaÅŸkanı