YAPI DENETİM SİSTEMİNDE GÖREV ALAN YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE MÜHENDİS VE MİMARLARA MEVZUAT EĞİTİMİ

 

YAPI DENETİM SİSTEMİNDE GÖREV ALAN YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE MüHENDİS VE MİMARLARA MEVZUAT EĞİTİMİ

4708 Sayılı Kanun’un 12. maddesindeki, “…düzenlenecek meslek içi eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü kapsamında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları 5. maddesinin 4 ncü fıkrasının (i) bendi, “Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.” ile aynı Yönetmeliğin Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının çalışma usul ve esasları başlıklı 19. maddesinin 1 nci fıkrasının (ç) bendi, “Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının meslek içi eğitim faaliyetlerine ilişkin karar alabilir. Bu eğitimler için, kamu veya özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapılabilir.” hükümler çerçevesinde; Bakanlığımız öncülüğünde, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile birlikte “Yapı Denetim Sisteminde Görev Alan Mühendis ve Mimarlara Mevzuat Eğitimi” düzenlenecektir.

Yapı Denetiminde iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi açısından Yapı Denetim Sisteminde görev alan yapı denetim kuruluşları ile mühendis ve mimarların söz konusu eğitime katılımı önem arz etmektedir. Konuya ilişkin bilgilere www.tucev.org adresinden ulaşılabilmektedir.