YAPI DENETİM SİSTEMİNDE GÖREV ALAN YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE MÜHENDİS VE MİMARLARA MEVZUAT EĞİTİMİ

 

4708 Sayılı Kanun’un 12. maddesindeki, “…düzenlenecek meslek içi eÄŸitimlere iliÅŸkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü kapsamında ve Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸi’nin Yapı denetim kuruluÅŸunun görev ve sorumlulukları 5. maddesinin 4 ncü fıkrasının (i) bendi, “Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eÄŸitime katılmalarını saÄŸlar.” ile aynı YönetmeliÄŸin Merkez ve Ä°l Yapı Denetim Komisyonlarının çalışma usul ve esasları baÅŸlıklı 19. maddesinin 1 nci fıkrasının (ç) bendi, “Yapı denetim kuruluÅŸlarının ve laboratuvarların denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının meslek içi eÄŸitim faaliyetlerine iliÅŸkin karar alabilir. Bu eÄŸitimler için, kamu veya özel sektör kuruluÅŸları ile iÅŸbirliÄŸi yapılabilir.” hükümler çerçevesinde; Bakanlığımız öncülüÄŸünde, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile birlikte “Yapı Denetim Sisteminde Görev Alan Mühendis ve Mimarlara Mevzuat EÄŸitimi” düzenlenecektir.

Yapı Denetiminde iÅŸ ve iÅŸlemlerin daha saÄŸlıklı yürütülmesi açısından Yapı Denetim Sisteminde görev alan yapı denetim kuruluÅŸları ile mühendis ve mimarların söz konusu eÄŸitime katılımı önem arz etmektedir. Konuya iliÅŸkin bilgilere www.tucev.org adresinden ulaşılabilmektedir.