ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (YAPI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA)

 

BilindiÄŸi üzere Valiliklerce (Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlükleri) Yapı Denetim Sisteminde ''Yapı Sahibi DeÄŸiÅŸikliÄŸi'' ilgili idarenin talep yazısı ekinde gerekli belgeler ile baÅŸvuruda bulunulması durumunda yapılabilmektedir.Ancak Genel MüdürlüÄŸümüze iletilen sorular ve gelen taleplerden dolayı aÅŸağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuÅŸtur.

Bir ÅŸirketin unvanının veya isminin deÄŸiÅŸmesi veyahut ÅŸirket nev'inin deÄŸiÅŸmesi (mesala, kolllektif ÅŸirketin anonim ÅŸirket olarak deÄŸiÅŸtirilmesi) hallerinde, -*anonim ÅŸirketin nev'inin limited ÅŸirket olarak deÄŸiÅŸmesi hali hariç olmak üzere-* , o ÅŸirketin tüzel kiÅŸiliÄŸi sona ermemektedir. Unvanı veya ismi veyahut nevi'i deÄŸiÅŸen bir ÅŸirket, eski ÅŸirketin devamı olduÄŸundan ve tüzel kiÅŸiliÄŸi devam ettiÄŸinden, deÄŸiÅŸiklikten önce eski ÅŸirket tarafından yapılan bütün iÅŸ ve iÅŸlemler, sözleÅŸmeler, yapılan deÄŸiÅŸiklikten sonra da geçerliliÄŸini korumaktadır.

Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸi'nin 24.maddesinde ''baÅŸkasına devir'' yoluyla yapı sahibi deÄŸiÅŸmesi hali kastedilmiÅŸ olup,  iÅŸlemlerin yukarıda belirtilen açıklamalar doÄŸrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

Ä°lgililere duyurulur.

16/11/2012