YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°

 

4 AÄŸustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüÄŸe konulan Afet Riski Altındaki Alanların DönüÅŸtürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama YönetmeliÄŸinin 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "Riskli yapılar, Ä°darece veya müracaatları üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inÅŸaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren yapı denetimi kuruluÅŸları ile bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde lisanslandırılacak kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketlerce tespit edilir." hükmü uyarınca, riskli yapı tespitinin Bakanlığımızca lisanslandırılacak yapı denetim kuruluÅŸlarınca da yürütülebileceÄŸi hükme baÄŸlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu hüküm uyarınca lisanslandırılacak yapı denetim kuruluÅŸlarına iliÅŸkin bir takım açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuÅŸ olup, konuya iliÅŸkin Genelgemiz ekte yer almaktadır.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz