DANIÅžTAY KARARINA Ä°STÄ°NADEN HAKEDÄ°ÅžLERDEN BAKANLIK VE Ä°LGÄ°LÄ° Ä°DARE PAYI ALINMASINA DAÄ°R DUYURU

 

Ä°lgi :   a) 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelge.

           b) 18.10.2011 tarih ve 7437 sayılı yazımız.

           4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸik 5’inci maddesi altıncı fıkrası uyarınca yapı denetim hizmet bedellerinin %1’inin ilgili idare hesabına,%1’inin ise bakanlık döner sermaye hesabına aktarılması, 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸik aynı fıkrası uyarınca ise yapı denetim hizmet bedellerinin %3’ünün ilgili idare hesabına,%3’ünün ise bakanlık döner sermaye hesabına aktarılması hükme baÄŸlanmıştır.

            Ä°lgi (a) genelgemizin 8 inci maddesi ile ilk hakediÅŸte, yapıya iliÅŸkin toplam denetim hizmet bedeli tutarı üzerinden bakanlık ve ilgili idare payına iliÅŸkin  kesintilerin yapılarak, ilgili idare ve Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılması talimatlandırılmıştır.

            Ayrıca ilgi (b) yazımızın 5 inci maddesi ile yapı denetim hizmet bedelinin ilk hakediÅŸ ödemesi sonrasında deÄŸiÅŸmesi durumunda, söz konusu yapıya ait en son hakediÅŸte gerek ilgili idarelerce gerekse Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlüklerince gerekli kontrollerin yapılmasını müteakiben Bakanlık ve ilgili idare paylarının tekrar hesaplanarak, bu paylara iliÅŸkin mahsuplaÅŸmaya gidilmesi gerektiÄŸi belirtilmiÅŸtir.

             Ancak Danıştay 6. Daire’nin 2012/1895 esasına kayden 18.04.2012 günlü kararı ile ilgi (a) genelgemizin 8 inci maddesinin yürürlüÄŸü durdurulmuÅŸtur. Bundan dolayı uygulamaya iliÅŸkin aÅŸağıda ki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuÅŸtur.

              Söz konusu karar doÄŸrultusunda, bundan sonra  ilk hakediÅŸi  ödenmemiÅŸ iÅŸler için, her hakediÅŸe dair kdv hariç toplam tutarın sözleÅŸmenin imzalandığı tarihte ki mevzuat hükmüne göre %1’leri veya %3’leri  kesilerek ilgili idare ve bakanlık döner sermaye hesaplarına aktarılacaktır. Genelgemiz doÄŸrultusunda ilk hakediÅŸinden toplam hizmet bedeli tutarı üzerinden bakanlık ve ilgili idare payı kesilerek aktarılan iÅŸler için ise ilgi (b) yazımızın 5 inci maddesi de göz önünde bulundurularak, söz konusu paylar için iÅŸe ait son hakediÅŸte mahsuplaÅŸmaya gidilecektir.

             Ayrıca 28.06.2012 tarihi itibari ile Ä°l Valilikleri ( Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) tarafından YÄ°BF’lerle ilgili hakediÅŸ bilgileri görüntülenebilmektedir.

            Ä°lgililere duyurulur.

28/06/2012