YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

            Merkez Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığının 07.02.2012 tarih ve 416/3 sayılı kararı ile;

             “...

           Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluÅŸu, faaliyetine devam ettiÄŸi sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır.” hükmü gereÄŸince, Merkez Yapı Denetimi Komisyonu BaÅŸkanlığınca alınmış 19.02.2009 tarih 252 sayılı Komisyon Kararında; Yapı Denetim KuruluÅŸlarının çekirdek personeli” istihdam etmeleri konusunda kuruluÅŸlara tebligat yapılarak 30 gün süre verilmesi, verilen süre içerisinde çekirdek personelini istihdam etmeyen kuruluÅŸlara ait Yapı Denetim Ä°zin Belgesinin geçici olarak geri alınacağı ve YönetmeliÄŸin 12. maddesinin 4. fıkrasında belirtildiÄŸi üzere, faaliyette bulundukları Ä°l’e ait müracaatın son sırasına yerleÅŸtirilmek suretiyle tekrar sıralamaya gireceÄŸinin bildirilmesi ve uygulamanın karar tarihi itibari ile baÅŸlamasına” karar verilmiÅŸtir.

           Bu karara istinaden, Ankara 16. Ä°dare Mahkemesi’nin 14.12.2011 tarihli ve Esas No:2011/2165 sayılı kararı ile, “davacı denetim firmasının açıkça hukuka aykırı ve giderilmesi güç zararına sebep olan dava konusu iÅŸlemin davacı firmanın faaliyet gösterdiÄŸi ilin yeni kuruluÅŸ yapı denetim izin belgesi baÅŸvurusu son sırasına yerleÅŸtirilmesine iliÅŸkin kısmının 2577 sayılı Ä°dari Yargılama Usulu Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, davacı denetim firmasının Teknik çekirdek personel istihdam sorumluluÄŸunun yerine getirilmemesi nedeniyle Yapı Denetim Ä°zin belgesinin geçici olarak geri alınmasına iliÅŸkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından, bu kısma yönelik yürütmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiÅŸtir.

           Mahkemenin almış olduÄŸu bu karar ile Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 16. maddesinin 1. Fıkrası birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde,

I-      19.02.2009 tarih 252 sayılı Komisyon Kararının iptal edilmesine,

II-   Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 16. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereÄŸince,  12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 3 ay süre içinde istihdam etmeyen kuruluÅŸların Yapı Denetim Ä°zin belgesinin geçici olarak geri alınmasına, Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinden tüm faaliyetlerinin kısıtlanmasına, üzerinde bulunan YÄ°BF’lerin düÅŸürülmesine, bu hususta gerekli iÅŸlemlerin yürütülmek üzere, ilgili Çevre ve Åžehircilik MüdürlüÄŸünün talimatlandırılmasına, belgeleri geçici olarak alınan Yapı Denetim KuruluÅŸlarının Resmi Gazetede ilan ettirilmesine,

III- Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereÄŸi, 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre kuruluÅŸlarında asgari istihdam etmesi gereken teknik personeli görevlendirmesi ve aynı yönetmeliÄŸin 12 nci Maddesinin beÅŸinci fıkrası hükmü gereÄŸi, kuruluÅŸun asgari donanım ÅŸartlarını saÄŸladığını teyit eden Valilikçe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) onaylı Büro denetim raporunun, Merkez Yapı Denetim Komisyonumuza intikal ettirilmesi akabinde izin belgelerinin geri verilerek faaliyetlerine devamına izin verilmesine,

IV-  Çekirdek personel eksikliÄŸi nedeni ile Yapı Denetim Ä°zin Belgesi geçici olarak geri alınan Yapı Denetim KuruluÅŸlarının, belgelerinin geçici olarak geri alınmasından sonra çekirdek personellerini 6 (Altı) ay içerisinde istihdam etmemeleri halinde YönetmeliÄŸin 12. Maddesinin 3. Fıkrası hükmünce yapılacak “denetlenen alan hesaplarında” ildeki faal yapı denetim kuruluÅŸları sayısına dahil edilmeden, o il için gerekli olan Yapı Denetim KuruluÅŸu sayısının belirlenmesine;

            Kararın Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığının web sayfasında yayınlanarak duyurulmasına”

            karar verilmiÅŸtir.

            Ä°lgililere duyurulur.

           21/03/2012