İL YAPI DENETİM KOMİSYONLARI HAKKINDA

 

İL YAPI DENETİM KOMİSYONLARI HAKKINDA

17.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26 ncı maddesi ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "Bu Kanunun uygulanması ile ilgili Bakanlık iŞ ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlık merkezinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve illerde İl Yapı Denetim Komisyonları kurulur." yapılan düzenlemeye istinaden Bakanlığımız bünyesinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu oluşturulmuştur.

 

Konuya ilişkin olarak Kanun'un değişik 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile bu bağlamda yayımlanmış olan 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgenin dördüncü maddesi gereği, Çevre veŞehircilik İl Müdürlüklerine "4708 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle yapı denetim komisyonu Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları olarak yeniden düzenlemiş olup; buna istinaden Valiliğiniz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından il müdür yardımcısının başkanlığında, en az şube müdürü seviyesinde bir üye ve konu ile ilgili en az lisans mezunu teknik persnel üç üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül edecek olan komiyonun üyeleri ile birer yedeklerinin en geç on gün içinde belirlenerek, görevlendirilmek üzere hem yazı hem de elektronik posta veya faks mesajı ile Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilmesi gerekmektedir." İl Yapı Denetim Komisyonlarının oluşturulması talimatlandırılmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince oluşturularak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilen İl Yapı Denetim Komisyon listeleri üzerinde yapılan incelemede uygun görülen 60 İl Yapı Denetim Komisyonu (EK-1) ve uygun bulunmayan 21 il Yapı Denetim Komisyonu ve gerekçeleri (EK-2) ekte yeralmaktadır.

31/10/2011