Ä°L YAPI DENETÄ°M KOMÄ°SYONLARI HAKKINDA

 

17.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26 ncı maddesi ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "Bu Kanunun uygulanması ile ilgili Bakanlık iÅŸ ve iÅŸlemlerinin yürütülmesini saÄŸlamak üzere, Bakanlık merkezinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve illerde Ä°l Yapı Denetim Komisyonları kurulur." yapılan düzenlemeye istinaden Bakanlığımız bünyesinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu oluÅŸturulmuÅŸtur.

 

Konuya iliÅŸkin olarak Kanun'un deÄŸiÅŸik 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile bu baÄŸlamda yayımlanmış olan 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgenin dördüncü maddesi gereÄŸi, Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlüklerine "4708 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan deÄŸiÅŸiklikle yapı denetim komisyonu Merkez ve Ä°l Yapı Denetim Komisyonları olarak yeniden düzenlemiÅŸ olup; buna istinaden ValiliÄŸiniz (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) tarafından il müdür yardımcısının baÅŸkanlığında, en az ÅŸube müdürü seviyesinde bir üye ve konu ile ilgili en az lisans mezunu teknik persnel üç üye olmak üzere toplam beÅŸ üyeden teÅŸekkül edecek olan komiyonun üyeleri ile birer yedeklerinin en geç on gün içinde belirlenerek, görevlendirilmek üzere hem yazı hem de elektronik posta veya faks mesajı ile Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilmesi gerekmektedir." Ä°l Yapı Denetim Komisyonlarının oluÅŸturulması talimatlandırılmıştır.

 

Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlüklerince oluÅŸturularak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilen Ä°l Yapı Denetim Komisyon listeleri üzerinde yapılan incelemede uygun görülen 60 Ä°l Yapı Denetim Komisyonu (EK-1) ve uygun bulunmayan 21 Ä°l Yapı Denetim Komisyonu ve gerekçeleri (EK-2) ekte yeralmaktadır.

31/10/2011