ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 


Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26-Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı- hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmş Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Denetçi Taahhütnamesi
 • Denetçi Belgesi Fotokopisi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.


YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN;

1- Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı)
2- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *
3- Yapı Denetim İzin Belgesi vize ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve vize için yatırıldığı belirtilecek.
4- Mevcut Ortakların Sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Beyanı veya Adli Sicil Kaydı **
5- Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı) **
6- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
7- Yönetmeliğin 12. Maddesi ikinci fıkrası Kanun 8 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlara uygun güncel teminat mektubu


KURULUŞUN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1- Ticaret Sicil Gazetesi adres değişikliği yapılan  (Aslı veya onaylı sureti)
2-  Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı)
3- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *
4- Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve adres değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.
5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
6- Vergi levhası fotokopisi (Yeni adres göre düzenlenmiş)


ŞİRKET UNVANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1- Ticaret Sicil Gazetesi unvan değişikliği yapılan, (Aslı veya onaylı sureti)
2- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  (Aslı) **
3- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *
4- Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),
5- Kurucu, Denetçi, Kontrol Elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanlarının Yeni unvana göre düzenlenmiş Taahhütnameleri,
6- Yetkilendirilmiş tüm ortakların ve şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adıyla düzenlenmiş, noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)
7- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
8- Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve belge unvan değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.
9- Vergi levhası fotokopisi (Yeni unvana göre düzenlenmiş)

ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1- Ticaret Sicil Gazetesi, hisse değişikliği yapılan (Aslı veya onaylı sureti)
2- Kuruluş ortağı taahhütnamesi
3- İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli mühürlü diploma sureti veya denetçi ise denetçi belgesi fotokopisi
4- İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı), **
5- Sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Beyanı veya Adli Sicil Kaydı **
6- T.C. Kimlik numarasını gösterir belge,
7- Hisse değişikliği ile Şirket Müdürü değişikliği olmuş ise Şirket İmza Sirküsü (Aslı),
•  Şirket müdürü olmayan hissedarlar için İmza Beyanı noterden (Aslı),

•   Sistemde mevcut ortakların hisse oranlarında yapılan değişikliklerde Ticaret Sicil Gazetesi ve şirket müdürlüğünde değişiklik varsa şirket müdür imza sirküsü aslı


YAPI DENETİM İZİN BELGESİNİN ZAYİİ OLMASI HALİNDE;

1- Ticaret Sicil Gazetesi,(en son yayımlanan)
2- Yapı Denetim izin belgesinin kayıp olduğuna dair gazete ilanı***
3- Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve belge unvan değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.
4- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *


YAPI DENETİM FAALİYETİ YAPMAKTAN VAZGEÇEN KURULUŞLAR;


1- Talep dilekçesi (yetkilisince imzalanmış)
2- Ticaret Sicil Gazetesi (unvan, amaç maddesi değişikliği yapılan)
• Amaç kapsamından yapı denetim faaliyetlerine ilişkin hükümler çıkarılarak, başkaca faaliyet alanının belirlendiği ve tescil edildiği gazete
3- Denetim izin belgesi aslı,

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN KURULUŞLARIN FAALİYETE GEÇMESİ İÇİN;


1- Talep dilekçesi (yetkilisince imzalanmış)
2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
3- Yetkilendirilmiş tüm ortakların ve şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adıyla düzenlenmiş, noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)
• Eksik çekirdek personel işe başlama işlemleri kuruluşun bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.


*   Son ortaklar listesi; Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak olup, Ticaret Odasından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
**  Bu belgelerin sunulduğu tarih itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
*** Zayi ilanı yerel basında veya ulusal basında verilebilecek olup, gazete isminin, ilan tarihinin ve ilan metnin gösterildiği sayfaların sunulması gerekmektedir.


 YDK İzin Belgesi İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • 1-   Kuruluşa ait kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,

   

  2-   4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Amaç, kapsam ve tanımlar” başlıklı 1 inci maddesinde belirtilen konuyu içeren ve bu konu dışında başkaca hiçbir faaliyeti kapsamayacak şekilde düzenlenmiş, kuruluşun amaç maddesini gösterir ticaret ve sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,  

   

  3-   Kuruluş ilanından sonra var ise hisse devri, amaç ve adres değişikliklerini gösterir ticaret sicil gazetelerinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,

   

  4-   Son üç ay içerisinde düzenlenmiş ticaret ve sanayi odası kayıt belgesinin veya faaliyet belgesinin,

   

  5-   Kuruluş vergi levhası nüshasının,

   

  6-   Tüm şirket müdürlerine ait noter tasdikli imza sirkülerinin asıllarının,

   

  7-   Kuruluş ortaklarının her birine ait;

  -          Diploma veya yerine geçen belgelerin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından görülmüş suretleri veya noter tasdikli suretlerinin,

  -          Yönetmelik eki ek-13’deki form-11 kuruluş ortağı taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun olarak düzenlenmiş asıllarının,

  -          Şirket yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri ile diğer (yetkili olmayan) ortakların imza beyanı asıllarının,

  -          T.C. Kimlik fotokopilerinin,

   

  son üç ay içerisinde düzenlenmiş;

  -          Meslek odası kayıt belgelerinin (asıl),

  -          Sabıka kayıtlarının olmadığına dair beyanları veya adli sicil kayıt belgelerinin (asıl),

   

  8-   Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken her bir denetçi mimar ve mühendise ait;

  -          Denetçi belgesi nüshalarının,

  -          Yönetmelik eki ek-14’deki form-12 denetçi taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun asıllarının,

  -          Noterden onaylı imza beyanları (aslı),

  -          Kuruluş yetkilisi ile denetçi arasında çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren, aşağıda belirtilen hususlara dahilinde düzenlenmiş sözleşme asıllarının,

  -          TC Kimlik belge nüshalarının,

  -          İkametgâh belgelerinin (aslı),

  9-        Kuruluşta görev alacak çekirdek personel denetçi bilgilerinin, www.yds.gov.tr internet adresi üzerinden yapı denetimi sistem girişlerinin yapılması,

  -          Aynı web adresinden, kuruluş yetkilisince her bir sayfası imzalanmış, Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi aslının,

   

   

  10-İl Müdürlüklerince düzenlenmiş, Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış yazı ekinde;

  -          Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen asgari büro ve donanım şartlarının sağlandığına dair düzenlenmiş büro denetim kontrol formu ve kuruluş büro denetim raporunun,

  -          Yönetmeliğin 32 inci maddesinde yer alan esaslara uygun teminatın verildiğini gösterir, 2015/8 sayılı Genelgede belirtilen esaslara uygun olarak aslı gibidir yapılmış alındı makbuz nüshasının,

     Yukarıda belirtilen belgelerin bir dosya içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/Çankaya/ANKARA adresine gönderilmelidir.

  .