ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DENETİM İZİN BELGESİ BAŞVURULARINDA

ARANAN BELGELERİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER

 

 

1-   Kuruluşa ait kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,

 

2-   4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Amaç, kapsam ve tanımlar” başlıklı 1 inci maddesinde belirtilen konuyu içeren ve bu konu dışında başkaca hiçbir faaliyeti kapsamayacak şekilde düzenlenmiş, kuruluşun amaç maddesini gösterir ticaret ve sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,  

 

3-   Kuruluş ilanından sonra var ise hisse devri, amaç ve adres değişikliklerini gösterir ticaret sicil gazetelerinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneğinin,

 

4-   Son üç ay içerisinde düzenlenmiş ticaret ve sanayi odası kayıt belgesinin veya faaliyet belgesinin,

 

5-   Kuruluş vergi levhası nüshasının,

 

6-   Tüm şirket müdürlerine ait noter tasdikli imza sirkülerinin asıllarının,

 

7-   Kuruluş ortaklarının her birine ait;

-          Diploma veya yerine geçen belgelerin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından görülmüş suretleri veya noter tasdikli suretlerinin,

-          Yönetmelik eki ek-13’deki form-11 kuruluş ortağı taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun olarak düzenlenmiş asıllarının,

-          Şirket yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri ile diğer (yetkili olmayan) ortakların imza beyanı asıllarının,

-          T.C. Kimlik fotokopilerinin,

 

son üç ay içerisinde düzenlenmiş;

-          Meslek odası kayıt belgelerinin (asıl),

-          Sabıka kayıtlarının olmadığına dair beyanları veya adli sicil kayıt belgelerinin (asıl),

 

8-   Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken her bir denetçi mimar ve mühendise ait;

-          Denetçi belgesi nüshalarının,

-          Yönetmelik eki ek-14’deki form-12 denetçi taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun asıllarının,

-          Noterden onaylı imza beyanları (aslı),

-          Kuruluş yetkilisi ile denetçi arasında çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren, aşağıda belirtilen hususlara dahilinde düzenlenmiş sözleşme asıllarının,

-          TC Kimlik belge nüshalarının,

-          İkametgâh belgelerinin (aslı),

9-        Kuruluşta görev alacak çekirdek personel denetçi bilgilerinin, www.yds.gov.tr internet adresi üzerinden yapı denetimi sistem girişlerinin yapılması,

-          Aynı web adresinden, kuruluş yetkilisince her bir sayfası imzalanmış, Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi aslının,

 

 

10-İl Müdürlüklerince düzenlenmiş, Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış yazı ekinde;

-          Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen asgari büro ve donanım şartlarının sağlandığına dair düzenlenmiş büro denetim kontrol formu ve kuruluş büro denetim raporunun,

-          Yönetmeliğin 32 inci maddesinde yer alan esaslara uygun teminatın verildiğini gösterir, 2015/8 sayılı Genelgede belirtilen esaslara uygun olarak aslı gibidir yapılmış alındı makbuz nüshasının,

   Yukarıda belirtilen belgelerin bir dosya içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/Çankaya/ANKARA adresine gönderilmelidir.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-14                                                                          

                                                                     FORM – 12

 

DENETÇİ MİMAR VE DENETÇİ MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

(MERKEZ/İL YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

 

...........................................................(1)................................................................. adresinde faaliyet gösteren, (2) ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım, .........................(3)...................... unvanlı ..(4).. belge numaralı yapı denetim kuruluşunun denetleyeceği yapılarda .....(5)..... denetçi belge numaralı ...................(6)....................... olarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, denetçilik görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı, 

Denetçi olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının (7) 120.000/180.000/360.000 m²'yi geçmeyeceğini ve …………………………(8)……………………………. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki istisnalar hariç görev yaptığım ilin sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....(9)

 

Denetçi Mimar veya Mühendis

Denetçi Belge No

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

                                                                                                                               (10)

Adres : (11)

Telefon: (12)

 

TAAHHÜTNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(1)     Kuruluşun ticaret sicil gazetesinde yer alan adresi (ilçe/il bilgisi dahil) yazılacaktır.

Örn. Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulv. No:5 Çankaya/ANKARA

(2)     Denetçiler için “ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım” şeklinde, kuruluş ortağı aynı zamanda denetçi ise “ortağı olduğum/ sözleşmeli çalıştığım” şeklinde uygun olmayan taraf çizilecektir.  

(3)     Kuruluşun ticaret sicil gazetesindeki tam adı yazılacaktır.

Örn. ÖRNEK Yapı Denetim Ltd.Şti.

(4)     Kuruluşun denetim izin belge nosu yazılacak, denetim izin belgesi almak için yapılan başvurularda bu bölüm boş bırakılacaktır.

(5)     Taahhütnameyi imzalayanın denetçi belge numarası yazılacaktır.

(6)     Taahhütnameyi imzalayanın denetçi vasfı ile mesleği birlikte yazılacaktır

Örn.             Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi

                     Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi

Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar

Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi

(7)     Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ilgili denetçinin denetim yetki sınırı haricindeki diğer rakamların üstü çizilecektir.

Örn.             Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi için             120.000/180.000/360.000

                     Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi için          120.000/180.000/360.000

Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi için          120.000/180.000/360.000

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar için                              120.000/180.000/360.000

Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi için                           120.000/180.000/360.000

(8)     Taahhütnameyi imzalayanın denetçi vasfı (altıncı sırada belirtildiği şekilde Uygulama denetçisi veya Proje ve Uygulama denetçisi) yazılacaktır

(9)     Taahhütnamenin imzalandığı tarih yazılacaktır.

(10)  Taahhütnameyi imzalayanın denetçi belge numarası, adı ve soyadı ile denetçi vasfı, mesleği ile birlikte (altıncı sırada belirtildiği şekilde Uygulama denetçisi veya Proje ve Uygulama denetçisi) yazılarak ilgilisince imza edilecektir. 

(11)  Taahhütnameyi imzalayanın tebligat adresi yazılacaktır.

(12)  Taahhütnameyi imzalayanın iletişim telefon numarası yazılacaktır.

 

 

 

EK-13                                                                

FORM – 11

 

KURULUŞ ORTAĞI MİMAR VE MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

(MERKEZ YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

 

.........................................................(1)...................................................... adresinde faaliyet gösteren, ................................(2)....................................... unvanlı …(3)... belge numaralı yapı denetim kuruluşunda görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alacağımı, kuruluşun denetimi altında bulunan işlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesini sağlayacağımı, yapı denetim kuruluşunda ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşu ortaklığından herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../...../20...... (4)

 

 

Kuruluş Ortağı Mimar veya Mühendis

Adı-Soyadı

İmza

(5)

 

Adres :   (6)

Telefon: (7)

 

 

 

 

TAAHHÜTNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

(1)     Kuruluşun ticaret sicil gazetesinde yer alan adresi (ilçe/il bilgisi dahil) yazılacaktır.

Örn. Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulv. No:5 Çankaya/ANKARA

(2)     Kuruluşun ticaret sicil gazetesindeki tam adı yazılacaktır.

Örn. ÖRNEK Yapı Denetim Ltd.Şti.

(3)     Kuruluşun denetim izin belge nosu yazılacak, denetim izin belgesi almak için yapılan başvurularda bu bölüm boş bırakılacaktır.

(4)     Taahhütnamenin imzalandığı tarih yazılacaktır.

(5)     Taahhütnameyi imzalayanın adı ve soyadı yazılarak ilgilisince imza edilecektir. 

(6)     Taahhütnameyi imzalayanın tebligat adresi yazılacaktır.

(7)     Taahhütnameyi imzalayanın iletişim telefon numarası yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURULUŞ ORTAĞI İLE DENETÇİLER ARASINDA DÜZENLENEN

 İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

1-      Kuruluş ortağı aynı zamanda denetçi ise kendisi için ayrıca iş sözleşmesi düzenlenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

2-      Sözleşmeler; işveren sıfatı ile kuruluş yetkilisince, çalışan sıfatı ile ilgili denetçi tarafından bizzat imzalanmış olmalıdır.

3-      Sözleşmelerde denetçinin; çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumluluklarının belirtilmiş olması gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA SAATLERİ 

4-      Sözleşmenin tam zamanlı çalışma esasına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Part Time  veya yarı zamanlı gibi eksik süreli çalışma süresi kabul edilmemektedir.

5-      Genel bakımdan çalışma süresi haftada kırkbeş saat olarak belirlenebilmektedir.

 

ÜCRET

6-      Sözleşmelerde belirlenen ücretin net veya brüt olduğu açıkça belirtilmelidir.

7-      Ücretin “aylık ücret” olduğu belirtilmelidir.

8-      Belirlenen ücret, hiçbir şekilde sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile belirlenmiş aylık asgari ücretin (sözleşmede brüt ücret belirtilmiş ise asgari brüt ücretin, net olarak belirtilmiş ise net asgari ücretin) altında olamaz.  

 

GÖREV VE SORUMLULUK

9-      İlgili denetçinin mesleğini belirterek hangi vasıfla çalıştırılacağı belirtilmelidir.

Örn.        Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi

                     Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi

Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar

Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi

10-   Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumluluklar dışında, ilgili denetçinin mesleği dışında ek görev ve sorumluluklar atfedilmemelidir.